Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

נכה נזקק - תקנה 18

נכה נזקק - תקנה 18

נכה נזקק

 
המוסד לביטוח לאומי
 
תקנה 18 א' (א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז – 1956, קובעת כי מי שהוכר כנפגע עבודה (בעקבות תאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה) ונקבעה לו ע"י ועדה רפואית במסגרת ביטוח לאומי נכות ל"זמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית" ונקבע ע"י ועדת רשות (ועדה נוספת במסגרת ביטוח לאומי) כי אין לו "סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות" כלומר, אינו משתכר ואין באפשרותו להשתכר, יחשב נכה נזקק.
 
תקנה 18 א' (ב) מסמיכה את ועדת הרשות לקבוע למי שלעדתה הינו נכה נזקק, נכות לזמן מוגבל, או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים, וזאת גם אם נכותו של הנפגע בפועל (כפי שנקבעה ע"י ועדה רפואית במסגרת ביטוח לאומי) נמוכה משיעור של 100%.
 
בסיום התקופה של 4 החודשים הנ"ל, יכול מי שהוכר נכה נזקק, להגיש תביעה נוספת להמשך ההכרה כנכה נזקק, למשך תקופות נוספות, אך זאת בתנאי שהתקיימו התנאים שלעיל- נכות ל"זמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית"וכן כיי אין לו בעקבות פגיעה בעבודה "סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות".
 
ויודגש, בקשה להכרה בשל מצב של נכה נזקק, יכול שתוגש לועדת הרשות הן ע"י הנכה בעצמו והן על ידי המוסד לביטוח לאומי, אם יראה לנכון בנסיבות המקרה לעשות כן.
 
מה היא ועדת הרשות?
 
ועדת רשות הינה ועדה המתכנסת במסגרת המוסד לביטוח לאומי, ומורכבת מפקיד השיקום, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על-ידי מנהל ביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה.
 
מטרת תקנה 18 א' הינה סוציאלית, היות והיא מנסה לתת מענה למצב שבו הנכות הזמנית שנקבעה ע"י ועדה רפואית הינה נמוכה מ- 100%, אך בכל זאת אין באפשרות הנכה לחזור לעבוד ולהשתכר. ההתמודדות הינה בכך שהנכה יחשב נכה נזקק, "כאילו" בעל 100% נכות והוא "יזכה" בקצבה חודשית גבוהה יותר, מזו שלה היה זוכה, אילו היו מחשבים אותה בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לנפגע ע"י הועדה הרפואית.
 
 
ועדה רפואית קבעה לך נכות בעקבות תאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה?
 
ייתכן ומגיע לך פיצוי גבוה יותר מזה המשולם לך!
 
צור קשר עוד היום עם משרד עורכי דין בכר וברר את זכויותיך להגיש תביעת נכה נזקק.
 
פגישת ייעוץ ראשוני במשרד עורכי דין בכר ללא כל התחייבות מצידך!
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.