Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

תשלום תכוף - תאונת דרכים

תשלום תכוף - תאונת דרכים

תאונת דרכים - תשלום תכוף

 
נפגעת בעקבות תאונת דרכים? זקוק לפיצוי מיידי על מנת לממן את הטיפול הרפואי והוצאות המחייה? החוק מאפשר לך לדרוש מחברת הביטוח 'תשלום תכוף' שמטרתו לסייע לך לממן את ההוצאות הנ"ל.
 
תשלום תכוף הינו תשלום מיידי המשולם לנפגע תאונת דרכים על חשבון הסכום הסופי שייפסק לו בסיום הטיפול בתביעתו. או בלשון החוק: "עד להחלטה הסופית בעניין הפיצויים". מטרתו של תשלום תכוף הינה מקור סיוע ראשוני, מהיר וזמני לנפגע או לתלוייו (במקרה של תאונות קטלניות בהן הנפגע נהרג) עד למתן פסק דין בתביעתו לפיצויים ו/או קבלת הפיצוי הסופי במסגרת הסכם פשרה מול חברת הביטוח.
 
תשלום תכוף הינו חשוב במיוחד כשמדובר בתביעות בגין נזקים כבדים, נכויות גבוהות שנמשכות לאורך זמן ומקרים קשים בעקבותיהם זקוק התובע לכסף.
 
שימו לב! - תשלום תכוף קיים אך ורק במקרים של תאונות דרכים, שם סוגיית האחריות אינה שנויה במחלוקת.
 
על מנת לקבל תשלום תכוף, הנפגע בתאונת דרכים או על התלויים בו, צריכים להגיש למי שחייב בפיצויים ע"פ החוק (חברת הביטוח או חברת קרנית), דרישה לתשלום הוצאותיו הרפואיות והוצאות מחייתו של הנפגע ושל בני משפחתו.
 
מי שחייב בפיצויים לפי "חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים", חייב לשלם לנפגע או לתלויים בו, תוך 60 יום מיום קבלת הדרישה את הסכומים הבאים:
1.      הוצאות רפואיות לעבר שהוציא הנפגע, לרבות הוצאות אשפוז בבית החולים.
2.      תשלומים חודשיים להוצאותיו הרפואיות של הנפגע והוצאות מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו או צרכי מחייתם של התלויים בו, עד להחלטה הסופית בעניין הפיצויים.
 
חשוב לדעת שהחוק אינו מתיר לכלול במסגרת התשלום התכוף את צורכי הסיעוד של בני משפחתו של הנפגע. התשלום התכוף משקף את צורכי ריפויו וסיעודו של הנפגע בלבד.
 
התשלומים לצורך המחייה ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע לפני התאונה. אולם אם הכנסתו של הנפגע עלתה על ההכנסה המירבית (שילוש השכר הממוצע במשק), תילקח בחשבון ההכנסה המירבית בלבד.
 
אם עברו 60 יום מיום שהוגשה הדרישה לחברת הביטוח וזו לא שילמה, הנפגע או התלויים בו רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לתשלום תכוף. בקשה זו תוגש בנפרד מן התביעה העיקרית והיא תיתמך בתצהיר המבקש.
 
בשלב של פסיקת תשלום תכוף, בית המשפט אינו מחוייב להכריע בשאלה האם התאונה היא אכן תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים, ובלבד שהוא סבור כי הנפגע אכן זכאי לפיצויים. בית המשפט לא יפסוק תשלום תכוף לתקופה העולה על שנתיים מיום קרות התאונה.
 
מתי יופסק התשלום התכוף?
1.      אם הנפגע לא הגיש את התביעה העיקרית עד למועד שנקבע – יופסק התשלום התכוף מאותו מועד.
2.      אם הנפגע הגיש את התביעה העיקרית ולאחר מכן ביטל אותה – יופסק התשלום התכוף מיום ביטול התביעה.
 
חברת ביטוח ששילמה לנפגע תאונת דרכים תשלום תכוף, תהיה זכאית להחזר התשלום התכוף מהנפגע או ממי שאחראי לנזק או מקרנית באחד מהמקרים הבאים:
1.      הנפגע לא הגיש את התביעה העיקרית עד המועד שקבע לו ביהמ"ש בהחלטתו בבקשה לתשלום תכוף.
2.      הנפגע הגיש את התביעה העיקרית וביטל אותה לאחר מכן.
3.      התביעה העיקרית נדחתה לאחר שחברת הביטוח כבר שילמה לנפגע תשלום תכוף.
4.      הסכום ששילמה חברת הביטוח לנפגע כתשלום תכוף עולה על הסכום שנפסק לטובת הנפגע בתביעה העיקרית.
 
במסגרת פסיקת תשלום תכוף, אין מקום לחישוב מפורט ומדוייק של כל הצרכים להם נזקק הנפגע ואין מקום לבחינת עלותם המדוייקת. תשלומים אלו ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע עובר לתאונה. יחד עם זאת, "צורכי הסיעוד ו/או הטיפולים הרפואיים" של הנפגע אינם מוגבלים בשום תקרה ואלו ייפסקו לפי עלותם הלכה למעשה.
 
 
עברת תאונת דרכים?
 
זקוק לכסף לצורך מימון ההוצאות המיידיות והוצאות המחיה לאחר התאונה?
ייתכן ומגיע לך תשלום תכוף!
 
צור קשר עכשיו עם משרדנו וברר את זכויותיך!
 
קבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות!
 
 
 

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.