Tel:

Fax:

WhatsApp:

E-mail:

Address:

03-6122202

03-6122280

054-9494458

law@bechar.co.il

רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, ר"ג

טל':

פקס':

ווצאפ:

דוא"ל:

כתובת:

פוליו

פוליו

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז - 2007

 
קראו בסוף עמוד זה עדכון חשוב בעקבות פסיקת בג"ץ שניתנה ביום 1.2.10.
 
בעקבות "חוק הפוליו", חולי פוליו  שיוכיחו כי נפגעו במחלת שיתוק ילדים (פוליו) בישראל, יקבלו פיצוי כספי מן המדינה (באמצעות ביטוח לאומי), בהתאם לשיעור נכות שנקבעה להם ע"י ועדה רפואית, ומעבר לפיצוי אותו הם זכאים לקבלת במסגרת קצבת הנכות הרגילה המשולמת להם כיום במסגרת נכות כללית. על פי האמור בהצעת חוק הפוליו או בשמו הפורמלי "חוק פיצוי לנפגעי פוליו", מי שיוכיח את תביעתו יהיה זכאי לקבלת פיצוי חד פעמי בסכום של בין 50,000 ש"ח ל-120,000 ש"ח, ונפגעי שיתוק ילדים בעלי נכויות גבוהות יהיו זכאים בנוסף, גם לקבלת קצבה חודשית היכולה להגיע לסכום של כ-3,500 ש"ח.
 
לאור פניות רבות שהגיעו למשרדנו בנושא מימוש הזכויות המגיעות לנפגעי מחלת הפוליו על פי חוק זה, מובא להלן תמציתו של החוק לעיונכם בצורת שאלות ותשובות. מי מביניכם שאינו מוצא תשובה לשאלתו בעמוד זה, מוזמן לעיין בנוסח המלא של חוק פיצוי לנפגעי פוליו כפי שהוא כתוב במקור.
 
מי זכאי לקבלת פיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו?
כל מי שנפגע במחלת הפוליו (שיתוק ילדים) בישראל או שמחלתו החמירה בעודו בישראל וסובל מנכות צמיתה עקב כך. מי שנפגע בפוליו בחו"ל, והגיע לישראל לאחר שנפגע, אינו זכאי לפיצוי על פי חוק זה אלה אם כאמור חלה החמרה במצב מחלתו לאחר הגיעו לארץ לרבות פוסט פוליו.
 
איזה פיצוי (מענק חד פעמי) נותן החוק לנפגעי מחלת הפוליו?
החוק קובע מתן שני סוגים של פיצוי. אחד חד פעמי ואחד קצבה חודשית.
לגבי הפיצוי החד פעמי הסכומים הינם כדלקמן:
        (1)   סכום של 50,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות נמוכים מ–75%;
        (2)   סכום של 100,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות הם בין 75% ל–94%;
        (3)   סכום של 120,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות הם 95% ויותר.
 

האם נפגעי מחלת הפוליו זכאים לקבלת קצבה חודשית בנוסף למענק החד פעמי?
 
כן!, מעבר לסכומים שמקבלים באופן חד פעמי כאמור לעיל, נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו, לפי הוראות החוק אחוזי נכות בשיעור של 100%, זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה ל–50% מהשכר הממוצע במשק.
 
נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו אחוזי נכות הנמוכים מ–100% והעולים על 20%, זכאי לקצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לו לבין 100%.
 
ולבסוף, נפגע פוליו שנקבעו לו לפי הוראות חוק זה אחוזי נכות הנמוכים מ–20%, יקבל מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב–70. "הסכום הבסיסי" - סכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע פוליו לבין 100%.
 

האם ניתן לבצע הליך של החמרת מצב עפ"י חוק הפוליו?
 
כן! אם חלפו שישה חודשים או יותר מהמועד שבו נקבעו לאחרונה אחוזי הנכות של נפגע פוליו, ועקב החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה, עלו אחוזי הנכות שנקבעו לו ב–10% או יותר.
 

למי מגישים את התביעה?
 
התביעה צריכה להיות מוגשת למוסד לביטוח לאומי. טופס תביעה חוק הפוליו
 
 
נפגעתי בישראל לפני קום המדינה. האם מגיע גם לי פיצוי על פי חוק זה?
 
לאחרונה פנו למשרדנו נכי פוליו רבים אשר הגישו תביעות במסגרת חוק זה וקיבלו תשובה מן הביטוח הלאומי בדבר דחיית תביעתם עקב כך שחלו במחלת הפוליו לפני קום המדינה. על פי ההגדרה הכתובה בחוק, "נפגע פוליו" הינו "תושב ישראל שלקה במחלת הפוליו בישראל...". אין כל איזכור למושג "מדינת ישראל" בחוק עצמו, כי אם למילה "ישראל" בלבד. לפיכך, לדעתנו, טועה המוסד לביטוח לאומי כאשר הוא בוחר לדחות את תביעותיהם של מי שחלו בישראל לפני הקמת המדינה, שכן על פי ההגדרות הקבועות בחוק, גם נפגעים אלו, זכאים לפיצוי בגין נכויותיהם.
 
לאור האמור לעיל, לדעתנו, כל מי שתביעתו נדחתה, בעקבות כך שחלה במחלת הפוליו בישראל אך לפני קום המדינה, צריך לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי ולהוכיח את תביעתו בבית הדין. משרדנו מגבש רשימת תובעים אשר תביעותיהם נדחו בשל הטיעון שהם חלו לפני קום המדינה, על מנת להגיש בשמם ערעור.  
 
 
עדכון חשוב !!!
 
היום (1.2.10) קיבל בג"ץ את העתירה שהוגשה ע"י 13 נפגעי מחלת פוליו, אשר תביעותיהם נדחו ע"י המוסד לביטוח לאומי, בטענה שחלו במחלת הפוליו לפני קום המדינה. בפסק דינו קבע בג"ץ כי על הביטוח הלאומי להכיר בכל מי שמחלה במחלת פוליו בישראל, גם אם מדובר באלו שחלו בפוליו לפני קום מדינת ישראל דהיינו לפני שנת 1948.
 
המשמעות של פסק דין זה, היא שכל מי שנדחתה תביעתו בעבר בטענה שלא חלה בפוליו במדינת ישראל, יוכל להגיש כעת את תביעתו מחדש ולהמשיך את מלחמתו לקבלת פיצויים בגין נכותו תוצאות המחלה.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בכל עת. נשמח לסייע גם לכם לקבל את המגיע לכם מן הביטוח הלאומי.
 
 
 

נפגעת ממחלת פוליו? סובל מנכות בעקבות שיתוק ילדים? מצב של פוסט פוליו?

ייתכן וגם לך מגיע פיצוי נוסף מן המדינה!
 
צרו קשר עוד היום עם משרדנו, על מנת לבחון את אפשרויות תביעתך.

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

פרטי התקשרות: רח' ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים, רמת גן. טל': 03-6122202 פקס: 03-6122280 דוא"ל: law@bechar.co.il
יעוץ אישי

צור קשר עכשיו!

הגדל את סיכויי הצלחת תביעתך לפיצוי!
מלא את פרטיך וקבל יעוץ משפטי אישי מיידי.